Privacybeleid   - The Health Makers

The Health Makers (hierna verder THM genoemd), gevestigd aan Het Oerd 18, 2134 ZG  Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Internet  : www.thehealthmakers.nl
Adres     : Het Oerd 18, 2134 ZG  Hoofddorp
Telefoon : 06-28 76 77 28
Petra den Daas is de Functionaris Gegevensbescherming van The Health Makers. Zij is te bereiken via hello@thehealthmakers.nl  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

THM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 • Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
     – Naam, adres, geboortedatum, geslacht, emailadres, telefoonnummer, gezinssituatie, beroep
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
     – THM verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: Antropometrische gegevens (gewicht, lengte, vetpercentage), medicijngebruik, voedingssupplement gebruik, actuele medische gegevens, medische geschiedenis, geboortegewicht, voedingspatroon, dagritme
 • Andere gegevens die wij verwerken
    – De specifieke vraag die je invult op een contactformulier
    – Bij bestellingen via de webshop worden klantgegevens en factuur bewaard
    – Beeldmateriaal: in enkele gevallen worden voor- en na foto’s gemaakt op verzoek van de cliënt

   

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

THM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Persoonsgegevens worden verwerkt om contact met je op te kunnen nemen of voor het geven van advies op maat
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt om je advies op maat te kunnen geven
 • De overige gegevens worden bewaard voor administratieve doeleinden (webshop en webformulieren) of ter evaluatie van de behandeling (foto’s).
 • Wanneer je daar nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven worden je naam en emailadres gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief. Hiervoor gebruikt THM het programma Mailchimp met wie het een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.

   

Geautomatiseerde besluitvorming

THM neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van THM) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

THM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Persoonsgegevens gecombineerd met medische gegevens: 20 jaar
 • Persoonsgegevens gecombineerd met een bestelling van een product of dienst: 8 jaar
 • Persoonsgegevens voor het versturen van een nieuwsbrief: tot het moment van uitschrijven

   

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

THM gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door THM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@thehealthmakers.nl
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

   

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

THM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via hello@thehealthmakers.nl
 • Digitale gegevens worden op de computer bewaard die enkel te ontgrendelen is met een bitlock code en wachtwoord. Hiervan worden digitale backups gemaakt welke eveneens versleuteld worden opgeslagen en beschermd met een wachtwoord.  
 • Gegevens die worden verzonden via de website www.thehealthmakers.nl zijn beschermd met SSL (https) en worden versleuteld verzonden en zijn alleen ontsleuteld voor de verzender en de ontvanger.

   

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@thehealthmakers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Klachten

THM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons